İSTYADEP- İstanbul Yayın Destek Projesi

YATEDAM

Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi

FAYDALI BİLGİLER

İSTYADEP- İstanbul Yayın Destek Projesi

İSTYADEP nedir?
Kültür A.Ş. tarafından yürütülen İstanbul Yayın Destek Projesi (İSTYADEP), İstanbul’un kültür ve sanat değerlerinin açığa çıkarılması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunan eserleri yabancı dillerde yayımlamak isteyen yayıncılara teşvik veren bir çeviri ve yayım destek programıdır.
İSTYADEP’in amacı nedir?
Bu proje ile İstanbul’u nitelikli ve özgün biçimde yansıtan şehir kültürü, akademik araştırma, tarih, sanat ve çocuk yayınları arasından belirlenmiş eserlerin Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayımlanması, böylece ülke ve şehir kültürünün tanıtımına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
İSTYADEP’e niçin ihtiyaç duyulmuştur?
Tarih boyunca birçok medeniyete başkentlik yapan İstanbul, geçmiş ve geleceği birlikte yaşatan ender şehirlerden biridir. Birbirinden farklı kültürlerin buluşma noktası olan bu şehrin tarihi mirasını korumak ve bu değerleri
gelecek kuşaklara aktarmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş.’nin başlıca görevlerindendir. İstanbul’un kültür ve sanat hayatına kaliteli ürün ve hizmetler sunarak katkı sağlamak ve şehrin kültürel zenginliğinin dünyaya tanıtılması için faaliyetlerde bulunmak misyonuyla kurulan Kültür A.Ş. bu alandaki çalışmalarına hizmet çeşitliliklerini artırarak devam etmektedir. İstanbul’un tarihi, coğrafi, kültürel ve sanatsal güzelliklerini yurt dışında tanıtmak için Kültür A.Ş. tarafından belirlenen Yönerge çerçevesinde, yayımlanacak olan eserlere şarta bağlı çeviri veya baskı desteği sağlanması kararlaştırılmıştır.
İSTYADEP için öncelikli alanlar nelerdir?
Aşağıda belirtilen alanlar İSTYADEP kapsamında önceliklidir:
• İstanbul’un maddi ve manevi mirasını, tarihi ve kültürel güzelliklerini nitelikli ve popüler bir dille anlatan şehir kitapları ve rehberler,
• İstanbul’un ve Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayacak akademik, tarihi ve kültürel yayınlar,
• Güzel sanatların farklı alanlarında geleneksel Türk kültürünün klasik ve modern tekniklerle tanıtımını yapan yayınlar,
• Çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerini, ilgi, beğeni ve beklentilerini dikkate alacak ve onların ahlaki gelişimlerine katkıda bulunacak nitelikli çocuk yayınları.
İSTYADEP’e başvuru kimler tarafından ve nasıl yapılır?

İSTYADEP’e sadece yabancı dilde yapılacak yayınlarla ilgili başvuruda bulunulabilir. Başvuru formu ve İSTYADEP’e dair ayrıntılı bilgi www.istyadep.istanbul adresinde yer almaktadır.
Başvuru Formu’na eklenecek belgeler nelerdir?
Aşağıdaki belgeler Başvuru Formu’na eklenmelidir:
• Başvuru sahibinin yayımcılık faaliyeti yürüttüğüne ilişkin ülkesinden sağlayacağı belge kopyası,
• Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşme kopyası,
• Çevirmen ile yapılan sözleşme kopyası,
• Çevirmenin özgeçmişi,
• Çeviriye esas teşkil eden kitabın aslı veya kopyası,
• Yayımcının kurumsal kataloğu (basılı veya elektronik),
• Yayımcının baskı öncesinde yetkili ulusal makamlardan resmi olarak izin alma zorunluluğu bulunduğu takdirde
ya da eserin yayımlanmasının herhangi bir üst kurul onayı koşuluna bağlandığı durumlarda, zorunlu başvuru bel gelerine ek olarak yetkili kurumdan alınan baskı ya da çeviri izin belgesi veya ilgili kurul onayı.
Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dildeyse Türkçe veya İngilizce çevirileri de eklenmelidir. Başvuru formu (imzalı ve kaşeli) ve diğer gerekli belgeler istyadep@kultur.istanbul adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.
İSTYADEP başvurularının değerlendirme süreci nasıl işler?
Başvurular yılda en az iki defa toplanan İSTYADEP Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek desteklenecek yayınevlerine karar verilir.
Değerlendirme kararları başvuru yapan tüm yayınevlerine yazılı olarak bildirilir.
İSTYADEP’e başvurular için geçerli olan değerlendirme kriterleri nelerdir?

İSTYADEP Danışma ve Değerlendirme Kurulu başvuruları değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur: • Eserin edebi özelliği,
• Çevirmenin deneyimi,
• Yayınevinin dağıtım ve tanıtım stratejisi.
İSTYADEP programı kapsamında hangi tür eserler başvuru için özellikle teşvik edilir?
İSTYADEP programı öncelikle “İstanbul temalı” eserler için yapılan başvuruları destekler.
İSTYADEP programı kapsamında hangi tür eserler başvuru için uygun değildir?
İSTYADEP programı kapsamında aşağıda belirtilen türlerdeki eserlerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz: • Konusu; tıp, doğa bilimleri, uygulamalı bilimler, ekoloji ve iş dünyası gibi alanları kapsayan eserler,
• Ders kitapları, ders notları ve bildiriler,
• Sözlükler,
• Dergiler ve diğer süreli yayınlar, • Broşür ya da kitapçıklar.
İSTYADEP kapsamında destek türleri nelerdir?
Yayımcı kuruluşlar başvuru formunda belirtilen “çeviri” veya “baskı” giderlerinden sadece biri için mali destek talebinde bulunabilirler.
Destek alan yayınevlerinin yükümlülükleri nelerdir?

• İSTYADEP Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nca desteklenmesine karar verilen yayınevleri başvuru formu ve diğer gerekli belgeleri aşağıdaki adrese posta yoluyla veya elden teslim etmelidir:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü
“İSTYADEP Programı”
Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı, Osmanlı Evleri, 34010, Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul, TÜRKİYE.
Tel: +90 212 467 0777, Faks: +90 212 467 0799
• Kültür A.Ş. ve desteklenmesine karar verilen yayınevleri arasında çevirmek veya basmak üzere destek aldıkları her bir eser için düzenlenmiş iki dilli (Türkçe-İngilizce) bir sözleşme imzalanacaktır.
• Destek alan yayınevi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 yıl içinde eseri yayımlamak ve 30 adedini ücretsiz olarak Kültür A.Ş.’ye göndermekle yükümlüdür.
• Yayımcı yayımladığı kitabın basılan her kopyasının kapağında, başlık sayfasında ve sırt kısmında ve ayrıca yayımcı veya onun ajansları tarafından kitapla ilgili yayımlanan tüm reklam materyallerinde kendi logosuyla birlikte Kültür A.Ş.’nin logosunun da hak ettiği şekilde görüneceğini taahhüt eder. Yayımcı ayrıca kitabın her nüshasının başlık sayfasının arkasında şu ibareye yer vereceğini de taahhüt eder: “Bu kitabın çevirisi/baskısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin ‘İstanbul Yayın Destek Projesi (İSTYADEP)’ başlıklı programının finansal desteğiyle gerçekleştirilmiştir.”
• Kültür A.Ş. yayımlanan kitapların baskı adedini zaman belirtmeden sınırlayabilir.
• Yayımcı, destek aldığı eserin yayımını Kültür A.Ş.’nin onayını almadan kısmen veya tamamen başkalarına devredemez ve çevirmeni değiştiremez. • Yayımcı başvuru tarihinden itibaren olabilecek idari ve fiziki değişiklikleri (adres, iletişim vb.) 10 gün içinde, Kültür A.Ş.’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır.
• Kültür A.Ş. destek verilen eserle ilgili bilgi/belge (eserin çeviri, baskı aşamaları vb.) isteyebilir, yayınevi söz konusu bilgi ve belgeleri azami 15 gün içinde Kültür A.Ş.’ye gönderir.
• Yayımcının anlaşma tarihinden itibaren en az 6 ayda bir eserin çeviri ve baskı aşaması hakkında Kültür A.Ş.’ye posta yoluyla veya e-posta yoluyla yazılı olarak bilgi vermesi gerekir.
İSTYADEP’e yapılan başvuruların son teslim tarihi ne zamandır?

İSTYADEP’e başvurular yıl boyunca yapılabilir. Gelen başvurulardan eksik belgesi bulunmayanlar İSTYADEP Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nca yılda iki kez olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendirilir.
Birinci dönem başvuruların son teslim tarihi, Eylül 2018’in son iş günüdür. Birinci dönem başvuru sonuçlarının ilanı, Aralık 2018’in son iş günüdür.
İkinci dönem başvuruların son teslim tarihi, Nisan 2019’un son iş günüdür. İkinci dönem başvuru sonuçlarının ilanı, Haziran 2019’un son iş günüdür.
Başvuruların son teslim tarihlerinde ve başvuru sonuçlarının ilan tarihlerinde herhangi bir değişiklik olursa yeni tarihler www.istyadep. istanbul adresinde duyurulur.
Başvurulan eser daha önce başvurulan ülke dilinde yayımlanmışsa bu esere destek verilebilir mi?
Kurul aynı dil ve ülkede daha önceki yıllarda yayımlanmış olan eserler için yapılan başvuruları eserin özellikleri, baskı ya da çeviri yılı, piyasada bulunup bulunmadığı gibi ölçütleri göz önünde bulundurarak değerlendirir.
Destek programına başvurularda en az baskı adedi kaçtır?
Destek başvurusu yapılan eser için planlanan baskı adedi en az 1.000 olmalıdır.
Desteklenmesine karar verilen yayınevlerine ödeme ne zaman yapılır?
Kurul kararlarının onaylanmasını müteakip yayınevleriyle Kültür A.Ş. arasında her bir eser için iki dilli (Türkçe-İngilizce) sözleşme yapılır. Destek verilecek eserin ilk 10 sayfasının çevirisi Kültür A.Ş.’ye gönderilip onay alındıktan sonra, Kurul tarafından belirlenen finansal destek tutarı 30 gün içinde yayımcının başvuru formunda belirttiği banka hesabına döviz cinsinden (ABD Doları) bir seferde transfer edilir.

Broşür formatında yüklemek için lütfen tıklayın.

Comment here